Panel Klienta

Radzyń KPO 01 – Zapewnienie powszechnego dostępu do bardzo szybkiego internetu na terenie powiatu radzyńskiego na obszarze białych plam.

Budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu, która wyeliminuje brak dostępu i zapewni powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej i dostępu do usług szybkiego internetu na terenie powiatu radzyńskiego w obszarach wykluczenia cyfrowego (tzw. białych plam). Obszar realizacji projektu 5.06.15.00 obejmuje swoim zasięgiem 1616 punktów adresowych. Objęcie zasięgiem wszystkich przewidzianych w ramach programu punktów adresowych i zapewnienie parametrów przesytu wymaganych w ramach konkursu przyczyni się to realizacji podstawowego celu interwencji C1.1.1 KPO, jakim jest „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”. Efektem inwestycji będzie pokrycie zasięgiem nowoczesnych usług obszarów o najniższej gęstości zaludnienia, które dotychczas były z punktu komercyjnego najbardziej nieopłacalne.

Wkład Funduszu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności: 9 039 990,61 zł

Łuków KPO 01 – Zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie powiatu łukowskiego na
obszarach białych plam. 

Budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu, która wyeliminuje brak dostępu i zapewni powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej i dostępu do usług szybkiego internetu na terenie powiatu łukowskiego w obszarach wykluczenia cyfrowego (tzw. białych plam). Obszar realizacji projektu 5.06.11.00 obejmuje swoim zasięgiem 2418 punktów adresowych. Objęcie zasięgiem wszystkich przewidzianych w ramach programu punktów adresowych i zapewnienie parametrów przesytu wymaganych w ramach konkursu przyczyni się to realizacji podstawowego celu interwencji C1.1.1 KPO, jakim jest „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”. Efektem inwestycji będzie pokrycie zasięgiem nowoczesnych usług obszarów o najniższej gęstości zaludnienia, które dotychczas były z punktu komercyjnego najbardziej nieopłacalne

Wkład Funduszu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności: 8 803 219,99 zł

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Lukman Multimedia poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez Lukman Multimedia Sp. z o.o. wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów w zakresie dystrybucji wysokiej jakości cyfrowych sygnałów telewizyjnych poprzez sieć pakietową. Do podstawowych celów realizacji projektu należy utworzenie nowego zakładu, wyposażenie zakładu w infrastrukturę sieciowo-serwerową oraz sprzedaż usług. Efektem realizacji projektu będzie wzrost konkurencyjności oraz innowacji przedsiębiorstwa Lukman Multimedia na rynku krajowym.

Wartość projektu: 6.200.000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2.992.800,00 zł

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w Waszą przyszłość.

„Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w powiecie radzyńskim” w ramach umowy o dofinansowanie
nr POIG.08.04.00-06-087/13-00 zawartej w dniu 30.04.2014 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejski a Lukman Multimedia Sp. z o.o.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w Waszą przyszłość.

„Budowa radiowej sieci internetowej na obszarach podlegających wykluczeniu cyfrowemu we wschodniej części powiatu łukowskiego” w ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, umowa o numerze POIG.08.04.00-06-184/10, zawarta dnia 14.02.2011 r.

Wartość projektu: 1 776 959,51 zł Udział Unii Europejskiej: 1 011 277,77 zł

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

KRS: 0000342749
NIP: 8252134129
REGON: 060530228
BDO: 000254456

Kapitał zakładowy 2 950 000 zł

BOK Łuków
ul. Międzyrzecka 30
21-400 Łuków
pon-pt: 9:00-17:00
info@lukman.pl

BOK Warszawa
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
pon-pt: 9:00-16:00
info@lukman.pl

© Copyright 2022 by Lukman Multimedia Sp. z o.o.

Punkty obsługi

BOK Łuków
ul. Międzyrzecka 30,
21-400 Łuków
od pon-pt: 9:00-17:00
info@lukman.pl

BOK Warszawa
ul. Leszno 14,
01-192 Warszawa
od pon-pt: 9:00-16:00
info@lukman.pl

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

KRS: 0000342749
NIP: 8252134129
REGON: 060530228
BDO: 000254456

Kapitał zakładowy 2 950 000 zł

© Copyright 2022 by Lukman Multimedia Sp. z o.o.