Panel Klienta

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych abonentów

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Lukman Multimedia Sp. z o.o. (dalej zwany Lukman) z siedzibą w Warszawie (01-192), ul. Leszno 14 („Administrator”). W Lukman został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (w skrócie IOD) – P. Adam Gołębiowski.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Lukman Multimedia Sp. z o.o. (dalej Lukman) w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 c) wystawianie faktur oraz dokumentów księgowych przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe);
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Lukman, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych;
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;
 3. na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) lub zawarte w bazie danych Administratora;
  2. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Lukman. Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez Lukman za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
   b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Lukman,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  3. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Lukman na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
  Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Lukman Multimedia Sp. z o.o. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Lukman:

partnerzy handlowi (np. agenci), firma windykacyjna, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwój i utrzymanie systemów informatycznych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

KRS: 0000342749
NIP: 8252134129
REGON: 060530228
BDO: 000254456

Kapitał zakładowy 2 950 000 zł

BOK Łuków
ul. Międzyrzecka 30
21-400 Łuków
pon-pt: 9:00-17:00
info@lukman.pl

BOK Warszawa
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa
pon-pt: 9:00-16:00
info@lukman.pl

© Copyright 2022 by Lukman Multimedia Sp. z o.o.

Punkty obsługi

BOK Łuków
ul. Międzyrzecka 30,
21-400 Łuków
od pon-pt: 9:00-17:00
info@lukman.pl

BOK Warszawa
ul. Leszno 14,
01-192 Warszawa
od pon-pt: 9:00-16:00
info@lukman.pl

Lukman Multimedia Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

KRS: 0000342749
NIP: 8252134129
REGON: 060530228
BDO: 000254456

Kapitał zakładowy 2 950 000 zł

© Copyright 2022 by Lukman Multimedia Sp. z o.o.