logo

 

Aktualności


 • Plan połączenia spółek Lukman Multimedia Sp. z o.o. oraz HansenNet Sp. z o.o.


 • 25 listopada 2019 r.

  INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU


  Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług LUKMAN MULTIMEDIA,

  w związku ze zmianą ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 poz. 1954), przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1851), informujemy, iż zmianie ulegną postanowienia Regulaminu usług internetowych, Regulaminu usług telewizyjnych Lukman TV, Regulaminu usług telewizyjnych Lukman 4K i Regulaminu usług VoIP oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
  Zmiany obowiązują od dnia 25 grudnia 2019 r.

  1. W Regulaminie usług internetowych w § 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   5. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczeń publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych pod nazwą „Regulamin usług internetowych”.

  2. W Regulaminie usług telewizyjnych Lukman TV w § 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   4. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż
   na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telewizyjnych Lukman TV pod nazwą „Regulamin usług telewizyjnych Lukman TV”.

  3. W Regulaminie usług telewizyjnych Lukman 4K w § 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   4. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telewizyjnych Lukman 4K pod nazwą „Regulamin usług telewizyjnych Lukman 4K”.

  4. W Regulaminie usług VoIP w § 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   5. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczeń publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych pod nazwą „Regulamin usług VoIP”.

  5. W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w § 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   10. Operator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień zawartych w Regulaminie i Cenniku. Informacje o proponowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie lub Cenniku obejmujące treść tych zmian doręczane są przez Operatora, nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną zmianą, na papierze lub innym trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Operator oferuje trwałe nośniki w postaci: płyty CD/DVD, pamięci USB (pendrive), wiadomości SMS lub e-mail. Ponadto Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lukman.pl, treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy określonych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pod nazwą „Regulamin”. Zmiany postanowień są równoznaczne z wypowiedzeniem warunków dotychczasowych, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

  Jednocześnie z uwagi na to, że niniejsza zmiana związana jest wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy, może spowodować konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego (§ 16 ust. 4 Regulaminu).
  Abonenci, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z zapisami tej umowy, w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia.

  Aktualna wersja Regulaminu obowiązująca dla umów i aneksów zawartych przed 27 maja 2019 r.

  Aktualna wersja Regulaminu obowiązująca dla umów i aneksów zawartych od 27 maja 2019 r.


  Z poważaniem,
  Biuro Obsługi Klienta

  Szanowni Państwo, Abonenci (Konsumenci)
  korzystający z usług telefonicznych LUKMAN MULTIMEDIA, w związku ze zmianą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczącego opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej,  z dniem 15 maja 2019 r. wprowadza się nowe opłaty za połączenia za usługi łączności wewnątrzunijnej (obniżające ceny do wartości wymienionej w art. 5a ust. 1 Rozporządzenia).
  Zgodnie z art. 5a ust. 1 „Od dnia 15 maja 2019 r. cena detaliczna (bez podatku VAT) pobierana od konsumentów za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej nie może przekraczać 0,19 EUR za minutę połączenia i 0,06 EUR za wiadomość SMS".
  Oznacza to, że dla Abonentów Lukman Multimedia (konsumentów) cena za minutę połączenia do krajów UE od 15 maja 2019 r. nie będzie wynosiła więcej niż 1,00 zł brutto, czyli równowartość wyżej wymienionej stawki w PLN na 15.05.2019 r. wg kursu obliczonego zgodnie z Rozporządzeniem. Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

  Stawki wskazane w Rozporządzeniu są stałe, zmianie może ulec jedynie ich równowartość w złotych. Aktualizacji kursu Euro, Lukman Multimedia będzie mógł dokonywać raz w roku, zgodnie z Rozporządzeniem.

  W sytuacji, w której nowe państwo uzyska status państwa członkowskiego UE lub EOG, również będą miały zastosowanie wyżej wymienione maksymalne ceny od daty uzyskania statusu członka UE lub EOG. W przypadku utraty statusu państwa członkowskiego UE lub EOG, wyżej wymienione maksymalne ceny przestają obowiązywać od daty wystąpienia danego Państwa z UE lub EOG.

  Abonenci (Konsumenci), w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian w Cenniku usług, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Jednakże w przypadku umowy zawartej na czas oznaczony, przysługuje nam roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem umowy.
  Z poważaniem,
  Biuro Obsługi Klienta

  Otwarte okno Canal Plus

  Warszawa, dnia 12.12.2018 r.

  Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług LUKMAN MULTIMEDIA,

  w związku ze zmianą ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 poz. 1954), przez ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1118), informujemy, iż zmianie ulegną następujące postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez LUKMAN MULTIMEDIA.

  1. W § 2 „Definicje” po pkt 32 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

  33. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.”.

  1. W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej albo dokumentowej na czas określony lub nieokreślony. W przypadku Abonenta będącego konsumentem dokonuje on wyboru formy zawarcia umowy.”.

  1. W § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  2. Abonentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ograniczenie możliwości inicjowania połączeń wychodzących i przychodzących zgodnie z ofertą Operatora lub obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności oznacza to:

  1. prawo Abonenta do żądania od Operatora nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów, jak również poszczególnych rodzajów takich usług;

  2. domagania się poinformowania przez Operatora lub zablokowania możliwości wykonywania połączeń w razie przekroczenia w okresie rozliczeniowym określonego progu kwotowego, przy czym Operator oferuje co najmniej cztery progi kwotowe, które wynoszą 0, 35, 100 i 200 złotych. Obowiązek poinformowania o przekroczeniu w okresie rozliczeniowym określonego progu kwotowego uznaje się za wykonany, jeśli Operator wykonał co najmniej trzy próby połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od przekroczenia progu kwotowego;

  3. w przypadku gdy Abonent nie określił progu kwotowego, o którym mowa w pkt 2, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego okresu rozliczeniowego.”.

  1. W § 21 po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2c w brzmieniu:

  2a. Operator dla celów bezpieczeństwa Abonenta blokuje połączenia na numery przez które realizowane są nadużycia telekomunikacyjne, to jest działania zmierzające do generowania „sztucznego ruchu” w Sieci lub w sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych. Przez generowanie sztucznego ruchu rozumie się korzystanie z usług telekomunikacyjnych polegające na ciągłym lub powtarzającym się przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej w celu odniesienia korzyści majątkowej przez Abonenta lub osobę trzecią a także ustanawianie, instalowanie jak też wykorzystywanie bramek GSM (tzw. FCT).

  2b. Abonent może ponadto żądać, by Dostawca usług nieodpłatnie blokował połączenia wychodzące na numery o podwyższonej opłacie lub połączenia przychodzące z takich numerów bądź na numery (lub z numerów) poszczególnych usług o podwyższonej opłacie, jak również usług, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta.

  2c. Operator dostarcza Abonentowi nieodpłatnie z każdym Rachunkiem podstawowy wykaz Usług zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach telefonicznych z podaniem, dla każdego typu połączeń, ilości jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez Abonenta połączeń. W wykazie Operator informuje również Abonenta o możliwości złożenia żądania, o którym mowa w art. 64a ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.”.

  1. W § 25:

  1. w ust. 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

  e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, tj. w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), oraz ewentualną informację o zgodzie lub jej brak, na udział w takim postępowaniu,”.

  1. po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

  10. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne). Postępowanie w trybie art. 109 Prawa telekomunikacyjnego jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej tego urzędu: https://cik.uke.gov.pl/.”.

  Jednocześnie z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy, spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego (§ 16 ust. 4 Regulaminu).

  Abonenci, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z zapisami tej umowy, w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia.

  Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem: http://www.lukman.pl/dokumenty/Regulamin_Lukman.pdf

  Z poważaniem,

  Biuro Obsługi Klienta

  bottom-tabs-bkg2

  Masz pytania? Potrzebujesz uzyskać pomoc lub informację?

  znak2 Infolinia: 25 785 55 55   znak4E-mail: mail_info  lub wypełnij formularz a my do Ciebie oddzwonimy

  fundusze ue

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...