logo

 

Aktualności

Warszawa, dnia 12.12.2018 r.

Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług LUKMAN MULTIMEDIA,

w związku ze zmianą ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 poz. 1954), przez ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1118), informujemy, iż zmianie ulegną następujące postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez LUKMAN MULTIMEDIA.

 1. W § 2 „Definicje” po pkt 32 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

„33. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.”.

 1. W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej albo dokumentowej na czas określony lub nieokreślony. W przypadku Abonenta będącego konsumentem dokonuje on wyboru formy zawarcia umowy.”.

 1. W § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Abonentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ograniczenie możliwości inicjowania połączeń wychodzących i przychodzących zgodnie z ofertą Operatora lub obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności oznacza to:

 1. prawo Abonenta do żądania od Operatora nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów, jak również poszczególnych rodzajów takich usług;

 2. domagania się poinformowania przez Operatora lub zablokowania możliwości wykonywania połączeń w razie przekroczenia w okresie rozliczeniowym określonego progu kwotowego, przy czym Operator oferuje co najmniej cztery progi kwotowe, które wynoszą 0, 35, 100 i 200 złotych. Obowiązek poinformowania o przekroczeniu w okresie rozliczeniowym określonego progu kwotowego uznaje się za wykonany, jeśli Operator wykonał co najmniej trzy próby połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od przekroczenia progu kwotowego;

 3. w przypadku gdy Abonent nie określił progu kwotowego, o którym mowa w pkt 2, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego okresu rozliczeniowego.”.

 1. W § 21 po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2c w brzmieniu:

„2a. Operator dla celów bezpieczeństwa Abonenta blokuje połączenia na numery przez które realizowane są nadużycia telekomunikacyjne, to jest działania zmierzające do generowania „sztucznego ruchu” w Sieci lub w sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych. Przez generowanie sztucznego ruchu rozumie się korzystanie z usług telekomunikacyjnych polegające na ciągłym lub powtarzającym się przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej w celu odniesienia korzyści majątkowej przez Abonenta lub osobę trzecią a także ustanawianie, instalowanie jak też wykorzystywanie bramek GSM (tzw. FCT).

2b. Abonent może ponadto żądać, by Dostawca usług nieodpłatnie blokował połączenia wychodzące na numery o podwyższonej opłacie lub połączenia przychodzące z takich numerów bądź na numery (lub z numerów) poszczególnych usług o podwyższonej opłacie, jak również usług, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta.

2c. Operator dostarcza Abonentowi nieodpłatnie z każdym Rachunkiem podstawowy wykaz Usług zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach telefonicznych z podaniem, dla każdego typu połączeń, ilości jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez Abonenta połączeń. W wykazie Operator informuje również Abonenta o możliwości złożenia żądania, o którym mowa w art. 64a ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.”.

 1. W § 25:

 1. w ust. 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, tj. w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), oraz ewentualną informację o zgodzie lub jej brak, na udział w takim postępowaniu,”.

 1. po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne). Postępowanie w trybie art. 109 Prawa telekomunikacyjnego jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej tego urzędu: https://cik.uke.gov.pl/.”.

Jednocześnie z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmianą obowiązujących przepisów, skorzystanie abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy, spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego (§ 16 ust. 4 Regulaminu).

Abonenci, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z zapisami tej umowy, w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia.

Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem: http://www.lukman.pl/dokumenty/Regulamin_Lukman.pdf

Z poważaniem,

Biuro Obsługi Klienta

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ABONENTÓW

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Lukman Multimedia Sp. z o.o. (dalej zwany Lukman) z siedzibą w Warszawie (01-192), ul. Leszno 14 („Administrator”). W Lukman został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (w skrócie IOD) - P. Adam Gołębiowski.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Lukman Multimedia Sp. z o.o. (dalej Lukman) w szczególności:

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy);
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 c) wystawianie faktur oraz dokumentów księgowych przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe);

2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Lukman, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
w celu:

 1. marketingu produktów lub usług własnych;
 2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
 3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

3. na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:

 1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) lub zawarte w bazie danych Administratora;
 2. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);
 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Lukman. Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez Lukman za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Lukman c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Lukman na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Lukman Multimedia Sp. z o.o. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”)

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Lukman:

partnerzy handlowi (np. agenci), firma windykacyjna, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwój i utrzymanie systemów informatycznych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

bottom-tabs-bkg2

Masz pytania? Potrzebujesz uzyskać pomoc lub informację?

znak2 Infolinia: 25 785 55 55   znak4E-mail: mail_info  lub wypełnij formularz a my do Ciebie oddzwonimy

fundusze ue

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...